Varaa majoitus

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispäivä 14.01.2013

REKISTERINPITÄJÄ
Hullu Poro Oy (Hotelli Merihovi)
Keskuspuistokatu 6-8, 94100 Kemi
puh. 040 6853 500

REKISTERIASIOISTA VASTAA
Pirita Laru
Keskuspuistokatu 6-8, 94100 Kemi
puh. (040 6853 500

REKISTERIN NIMI
Hotelli Merihovin markkinointi- ja asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
• Asiakassuhteen perustamista, toteuttamista, hallintaa, laskuttamista, täytäntöönpanoa varten
• Asiakassuhteen tai vastaavankaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamista varten
• Asiakkaiden majoittautumiseen ja ruokailuun liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
• Oy Sea Lapland Hotels & Restaurants yrityksen tavaroiden ja palveluiden markkinointi
• Erilaiset suoramarkkinointitoimenpiteet kuten esitteiden postittaminen sekä uutuuksista tiedottaminen sähköpostitse sekä etämyynti
• Silloin kun asiakas on antanut suostumuksensa, rekisteriä voidaan käyttää myös Oy Sea Lapland Hotels & Restaurantsin palveluiden mobiilimarkkinointiin.
• Oy Sea Lapland Hotels & Restaurantsin liiketoiminnan kehittäminen ja asiakassuhteiden hoitamista varten
• Asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistamista
• Kilpailuun tai muuhun toimintaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.
Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti, yksityisyyttä kunnioittaen ja huomioida asiakkaan erilaiset osto- ja viestintäkanavaan liittyvät tottumukset. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta Oy Sea Lapland Hotels & Restaurants ulkopuolisille tahoille.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterin sisältämä Käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista Käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on.
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
Asiakastiedot
nimi, syntymäaika, asiakasnumero, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, sukupuoli, kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä sekä laskutusyhteystiedot
Tilaus ja varaustiedot
• varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)
• palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö-, osto- ja peruutustiedot
• asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot
• asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot sekä laskutustiedot
• asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
• lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
• muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään käyttäessä verkkokaupanpalveluja tai osallistuessa muutoin WWW-sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon sekä asiakkaan varauksen tai majoittumisen yhteydessä antamat tiedot sekä Hullu Poron kanta-asiakkuuslomakkeeseen antamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N
TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Ei siirtoa, pyydettäessä asianosaisille ja viranomaisten käyttöön.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A) Manuaalinen aineisto säilytetään Oy Sea Lapland Hotels & Restaurants:n lukituissa ja valvotuissa toimitiloissa jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

B) ATK:lle tallennetut tiedot: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Oy Sea Lapland Hotels & Restaurants:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot sijaitsevat Oy Sea Lapland Hotels & Restaurants:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterin tarkastus
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.